Gizlilik Politikası
Veri Sorumlusu

SafeVideo platformları (resmi web sitesi, web eklentileri ve mobil uygulamalar) üzerinden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından SafeVideo A.Ş. veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir

 • SafeVideo’dan aldığınız hizmetlerin etkin bir biçimde sizlere sunulabilmesi
 • SafeVideo üyelik işlemlerinin yürütülebilmesi
 • Bizimle iletişim kurabilmeniz
Kişisel Verileriniz Aktarılacağı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerimiz şu noktalara aktarılır

 • SafeVideo üzerinden alacağınız hizmetin etkin bir biçimde sizlere sunulabilmesi amacıyla tedarikçilerimize
 • Hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla yargı mercilerine ve yetkili kurum ve kuruluşlara
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz SafeVideo platformları (resmi web sitesi, web eklentileri ve mobil uygulamalar) üzerinden tamamen otomatik yollarla elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde öngörülen aşağıdaki işleme şartlarına dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İlgili Kişi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız

6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bize başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme (d)
 • 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (e)
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme